Phòng tổ chức – Hành chính

Chức năng:

Tham mưu giúp Tổng Cục trưởng về tài chính, tài sản, kế toán, ngân sách (thu, chi, phân bổ, trừ các nội dung thuộc thẩm quyền của Vụ Kế hoạch – Đầu tư) thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Chủ trì tham mưu công tác lập kế hoạch dự toán ngân sách năm của Tổng cục đối với các nguồn kinh phí sự nghiệp (bao gồm cả kinh phí hoạt động thiết bị cứu nạn đường bộ và bảo quản thiết bị, vật tư dự phòng giao thông).

2. Chủ trì tham mưu xây dựng giá dịch vụ sử dụng đường bộ, giá dịch vụ sử dụng phà.

3. Tổng hợp báo cáo quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước trình Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Chủ trì xét duyệt, thông báo kết quả xét duyệt quyết toán hàng năm cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị được ủy quyền quản lý quốc lộ.

5. Tham gia với Cục Quản lý xây dựng đường bộ trong công tác lựa chọn tư vấn kiểm toán độc lập để kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành; tổ chức thẩm định và phê duyệt quyết toán dự án dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền của Tổng cục trưởng; tham mưu phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án của các Ban dự án thuộc Tổng cục.

6. Thẩm định, trình lãnh đạo Tổng cục phê duyệt dự toán, kiểm tra sử dụng nguồn kinh phí quản lý dự án hàng năm; tổ chức thẩm định quyết toán thu, chi quản lý dự án của các Ban Quản lý dự án trực thuộc Tổng cục.

7. Chủ trì tham mưu các nội dung liên quan đến quản lý tài sản:

a, Đăng ký quyền quản lý sử dụng, thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý tài sản nhà nước đã giao cho các đơn vị thuộc thẩm quyền của Tổng Cục trưởng (trừ phương tiện, thiết bị thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ);

b, Xử lý hoặc kiến nghị xử lý tài sản nhà nước thu hồi từ các dự án kết thúc thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng Cục trưởng và trừ các đơn vị giải thể (nếu có);

c, Thường trực Hội đồng kiểm kê tài sản của Tổng cục khi có yêu cầu kiểm kê tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục.

8. Thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch hàng năm hoặc đột xuất đối với các đơn vị, các dự án về tài chính, tài sản, kế toán.

9. Chủ trì tham mưu thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Thanh tra, Kiểm toán nhà nước liên quan đến lĩnh vực tài chính, tài sản, kế toán thuộc trách nhiệm của Tổng cục.

10. Chỉ đạo triển khai và tổng hợp báo cáo thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí trong các đơn vị thuộc Tổng cục.

11. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tài chính, tài sản đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc trách nhiệm của Tổng cục.

12. Phối hợp với các tổ tham mưu trong một số công việc có liên quan đến công tác tài chính:

a, Tham gia về kế hoạch trung hạn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, kế hoạch quản lý, bảo trì đường bộ hàng năm;

b, Tham gia giám sát đánh giá đầu tư các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục;

c, Tham gia ý kiến về đánh giá, giám sát, xử lý tài chính trong giai đoạn triển khai thực hiện các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

d, Tham gia ý kiến bổ nhiệm, miễn  nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Kế toán trưởng hoặc người phụ trách về công tác kế toán tại các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng Cục trưởng.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.