Tăng cường sự lãnh đạo của Tổ chức Đảng đối với công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Ngày 25/10/2022, tại trụ sở Cục Đường bộ Việt Nam, Bí thư – Cục trưởng Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Đường bộ Việt Nam phiên họp tháng 10/2022.

 

Trong số những nội dung được thảo luận, đáng chú ý là báo cáo tổng kết Nghị quyết chuyên đề số 33-NQ/ĐU ngày 23/12/2014 của Đảng ủy Tổng cục Đường bộ Việt Nam thời kỳ 2014-2022 về tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức đảng đối với công tác đấu thầu bảo trì hệ thống quốc lộ và dự thảo Nghị quyết về tăng cường các giải pháp để đảm bảo chất lượng công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành tham dự cuộc họp trực tuyến tại điểm cầu Khu QLĐB II và Khu QLĐB IV

Đồng chí Lê Hồng Điệp – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông trình bày và xin ý kiến Hội nghị bảy nhóm giải pháp, bao gồm: (1) Sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật; (2) Đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra; (3) Quản lý dự án và lựa chọn tư vấn lập dự án, thiết kế các dự án sửa chữa công trình đường bộ; (4) Tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn giao thông các công trình cầu; (5) Phát huy tiềm năng, lợi thế Công ty có năng lực, kinh nghiệm quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường bộ; (6) Quản lý, bảo quản, sử dụng và bảo trì các nhà hạt thuộc tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ của Nhà nước; (7) Khen thưởng và xử lý vi phạm chất lượng.

Các thành viên Ban Chấp hành tham gia cuộc họp đã sôi nổi đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết Nghị quyết số 33-NQ/ĐU và nhất trí cao việc ban hành Nghị quyết về tăng cường các giải pháp để đảm bảo chất lượng công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bí thư – Cục trưởng giao Văn phòng Đảng ủy xây dựng kế hoạch tổ chức phổ biến, quán triệt tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục Đường bộ Việt Nam sau khi Nghị quyết được ban hành.

Tại phiên họp, Ban Chấp hành đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động tháng 10/2022 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2022. Đồng chí Bí thư – Cục trưởng nhấn mạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng là xuyên suốt trong hoạt động của Cục Đường bộ Việt Nam. Đảng bộ Cục Đường bộ Việt Nam đặt việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị là trọng tâm, hoàn thành nhiệm vụ đảng là then chốt.

Phòng Tổ chức – Hành chính