Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số Cục Đường bộ Việt Nam

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số Cục Đường bộ Việt Nam

Theo đó, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số Cục Đường bộ Việt Nam có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số của Cục ĐBVN, kinh tế số, xã hội số. Cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến chuyển đổi số; xây dựng phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số thuộc thẩm quyền quyết định của Cục trưởng Cục ĐBVN. Giúp Cục trưởng Cục ĐBVN chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục ĐBVN thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chuyển đổi số. Giúp Cục trưởng Cục ĐBVN điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp của lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số.

Ban cũng có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 30/6/2020 và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Cục trưởng Cục ĐBVN.

Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số Cục ĐBVN do Cục trưởng Nguyễn Xuân Cường làm Trưởng ban. Hai Phó cục trưởng Nguyễn Mạnh Thắng và Phan Thị Thu Hiền làm Phó trưởng ban.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 27/10/2022.