Kết luận của Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện tại cuộc họp về công tác giải ngân vốn bảo trì 2018, công tác lập, phê duyệt dự án và xây dựng dự toán năm 2019

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản số 428/TB-TCĐBVN Thông báo Kết luận của Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện tại cuộc họp về công tác giải ngân vốn bảo trì 2018, công tác lập, phê duyệt dự án và xây dựng dự toán năm 2019.

Ngày 20/12/2018, tại Tổng cục ĐBVN, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện đã chủ trì cuộc họp trực tuyến tại Tổng cục ĐBVN và các Cục QLĐB II, III và IV để bàn và cho ý kiến về công tác giải ngân vốn bảo trì 2018, công tác lập, phê duyệt dự án và xây dựng dự toán năm 2019.

Tham dự cuộc họp có Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Xuân Ảnh, Vụ trưởng và lãnh đạo các Vụ: KHĐT, QLBTĐB, ATGT, Tài chính, KHCN-MT-HTQT, Lãnh đạo các Cục và Ban QLDA thuộc Tổng cục ĐBVN; Lãnh đạo và chuyên viên Sở GTVT quản lý quốc lộ.

Sau khi nghe báo cáo của Vụ trưởng các vụ: KHĐT, QLBTĐB và ý kiến của các đơn vị dự họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện kết luận như sau:

Công tác giải ngân vốn bảo trì năm 2018:

Yêu cầu các Cục QLĐB, Sở GTVT quản lý quốc lộ, các Ban QLDA 3, 4, 5 và 8 khẩn trương hoàn thành công tác nghiệm thu khối lượng trước hoặc trong ngày 31/12/2018; làm các thủ tục cần thiết để giải ngân trong tháng 12/2018 hoặc kết thúc trong tháng 01/2019.

Thủ trưởng các đơn vị nêu trên chịu trách nhiệm về việc đảm bảo hoàn thành toàn bộ công tác giải ngân theo kế hoạch giao; Đơn vị nào chậm sẽ bị xem xét đánh giá khi giao các nhiệm vụ chủ đầu tư bảo trì trong thời gian tới.

Vụ Kế hoạch đầu tư có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp kết quả giải ngân; chủ trì phối hợp với các Vụ và Cục QLXD đường bộ đôn đốc các đơn vị thực hiện giải ngân.

Công tác lập, phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật (hoặc dự toán) công tác sửa chữa, bảo trì năm 2019:

Các chủ đầu tư Cục QLĐB, Sở GTVT, Ban QLDA 3, 4, 5 và 8 có trách nhiệm lập dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật (hoặc dự toán đối với công việc không có dự án) trình Tổng cục ĐBVN trước hoặc trong ngày 25/12/2018. Đơn vị nào chậm hoàn toàn chịu trách nhiệm; Phê duyệt trước ngày 27/12/2018 báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình sửa chữa, bảo trì trong phạm vi được Tổng cục ĐBVN ủy quyền; Tổng hợp các dự án, Báo cáo KTKT, dự toán được duyệt gửi về Vụ KHĐT của Tổng cục ĐBVN để tổng hợp dự toán, trình Bộ GTVT. Đồng thời gửi các quyết định duyệt về Vụ QLBT đường bộ để theo dõi chung hoạt động bảo trì cả nước (trừ các dự án Vụ QLBT thẩm định).

Các vụ QLBTĐB, ATGT, Kế hoạch đầu tư, KHCN-MT & HTQT, Cục QLXD đường bộ có trách nhiệm hoàn thành việc thẩm định, trình Lãnh đạo Tổng cục ĐBVN để duyệt xong trước ngày 27/12/2018. Chủ động điều phối nhiệm vụ cán bộ công chức để hoàn thành nhiệm vụ trên và chủ động đôn đốc các Cục, Sở, Ban QLDA trình đúng tiến độ; Bên cạnh đó, thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công và chức năng nhiệm vụ.

Công tác lập kế hoạch dự toán để giao kế hoạch chi:

Vụ Kế hoạch đầu tư chủ trì lập để Tổng cục ĐBVN trình Bộ GTVT trong ngày 28/12/2018. Nội dung trình bao gồm: Chi phí quản lý, BDTX; các dự án chuyển tiếp; công tác phòng chống lụt bão vv... và các dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật đã duyệt thuộc kế hoạch bảo trì 2019 (đã cho phép CBĐT tại Quyết định số 3900/QĐ-TCĐBVN của Tổng cục ĐBVN) và các công việc khác đủ điều kiện lập dự toán.

Các nội dung khác:

Nhằm thực hiện đúng mục tiêu của hoạt động bảo trì: Các dự án có tên là bổ sung cống, rãnh, biển báo... hoặc mở rộng mặt đường vv...: Đề nghị các đơn vị khi lập hoặc trong bước thẩm định phê duyệt ghi tên công trình là ”Sửa chữa ....”; Trường hợp cần điều chỉnh quyết định cho phép đầu tư hoặc danh mục cho phép thì Vụ KHĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu và các chủ đầu tư để điều chỉnh; Vụ KHĐT, Vụ QLBT phối hợp Vụ Tài chính lập danh mục công việc cần làm phù hợp đặc điểm bảo trì để đề nghị Bộ Tài chính sửa Thông tư 60/2017/TT-BTC nhằm khắc phục việc hiểu chưa sát đối với các công tác bảo trì khi lập kế hoạch bảo trì, kế hoạch chi vv...

Về việc đấu thầu và khởi công các dự án năm 2019: Các đơn vị tiếp tục đấu thầu qua mạng theo chỉ đạo của Tổng cục ĐBVN; Giao Vụ QLBTĐB chủ trì phối hợp với Vụ KHĐT soạn văn bản đề nghị Bộ GTVT (hoặc Hội đồng Quỹ) cho đấu thầu các dự án bảo trì đã cho phép chuẩn bị đầu tư năm 2019 (tạm thời để lại các dự án bảo trì trên quốc lộ chưa hoàn thành việc điều chuyển tài sản từ địa phương về Trung ương), để phấn đấu đấu thầu trong tháng 01 và 02/2019; triển khai thi công từ tháng 03/2019.

Về ứng dụng khoa học công nghệ: Yêu cầu các đơn vị tăng cường ứng dụng KHCN, VL và các giải pháp kỹ thuật mới trong sửa chữa, xây dựng công trình ATGT, duy tu BDTX, quản lý, theo dõi điều tiết giao thông, đếm xe,  vv... Lồng ghép các ứng dụng vào các dự án bảo đảm các quy định.

Nguồn: Tổng cục ĐBVN.

Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 9
Hôm nay : 5.993
Hôm qua : 6.193
Tháng 04 : 129.914
Năm 2021 : 503.740