Bất cập giao thông tại Dự án đấu nối hạ tầng kỹ thuật

Nguồn: Truyền hình nhân dân