Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bảo trì

Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện ra Công điện yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bảo trì và giải ngân vốn bảo trì thuộc kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2019.

 

Nội dung chính Công điện như sau:

Từ đầu năm 2019 đến nay, các Vụ, Cục, Sở GTVT, Ban QLDA và các đơn vị liên quan đã tích cực trong triển khai công tác bảo trì, thực hiện các công việc và thủ tục để giải ngân vốn bảo trì từ nguồn vốn giao của Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương năm 2019, đạt được kết quả bước đầu. Tuy nhiên tiến độ thực hiện các dự án, công việc bảo trì và giải ngân vốn giao rất chậm. Tính đến ngày 31/10/2019, các đơn vị được giao làm chủ đầu tư các dự án, công việc bảo trì (bao gồm 4 Cục QLĐB, 4 Ban QLDA thuộc Tổng cục và 52 Sở GTVT nhận ủy quyền quản lý quốc lộ) có khối lượng thực hiện đạt 3897 tỷ đồng, ứng với 42,6% so với 9136 tỷ của 5 đợt giao dự toán chi Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương (Quỹ BTĐB Trung ương) của năm 2019; giải ngân đạt 4435 tỷ đồng, ứng với 59,2% so với kinh phí đã cấp từ đầu năm đến nay là 7.483 tỷ đồng. Kết quả như trên là rất chậm, thấp hơn nhiều so với các năm từ 2018 về trước, có nguy cơ không hoàn thành kế hoạch bảo trì và kế hoạch giao dự toán chi Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương của năm 2019.

Kết quả thấp như trên có nguyên nhân do thời tiết không thuận lợi, việc giao kế hoạch bảo trì, giao vốn năm 2019 thực hiện nhiều đợt, thời gian giao chậm, vướng mắc về điều chuyển tài sản đường tỉnh thành quốc lộ và một số yếu tố khách quan khác. Tuy nhiên nguyên nhân chủ quan là quan trọng, các biểu hiện: công tác quản lý điều hành của nhiều đơn vị còn hạn chế, tại một số đơn vị lãnh đạo và chuyên viên chưa quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện thiếu sâu sát, cách làm máy móc, không loại trừ khả năng có trường hợp còn dây dưa kéo dài, thời ơ với nhiệm vụ và các hạn chế chủ quan khác.

Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 29/10/2019 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, sắp tới cấp có thẩm quyền sẽ có các chỉ đạo triển khai cụ thể Nghị quyết.

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ về tiến độ, khối lượng thi công tại các dự án, công việc bảo trì, đồng thời tạo chuyển biến mạnh mẽ trong giải ngân vốn từ nay đến hết năm 2019, với mục tiêu hoàn thành 100% giải ngân vốn và kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2019 tại tất cả các đơn vị sử dụng Quỹ BTĐB Trung ương, đồng thời hưởng ứng việc thực hiện Nghị quyết số 94/NQ-CP của Chính phủ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu:

Các Vụ tham mưu thuộc Tổng cục và Cục Quản lý xây dựng đường bộ:

a) Khẩn trương phê duyệt các dự án, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các thủ tục, các tờ trình, văn bản đề xuất của các Cục QLĐB, Ban QLDA, Sở GTVT và đơn vị có liên quan gửi trình, báo cáo;

b) Tập trung nghiên cứu đề xuất tháo gỡ các vướng mắc có liên quan đến công tác bảo trì, công tác giải ngân thuộc kế hoạch bảo trì, kế hoạch chi Quỹ BTĐB Trung ương năm 2019; Sắp xếp, điều chỉnh, bổ sung cán bộ, chuyên viên trong trường hợp đi công tác, có nhiều việc hoặc để chậm nhằm giải quyết sớm các hồ sơ thủ tục trình, không để kéo dài;

c) Đôn đốc, kiểm tra các Cục, Sở, Ban QLDA triển khai các dự án;

d) Khẩn trương triển khai các nhiệm vụ giao tại Thông báo số 338/TB-TCĐBVN ngày 31/10/2019 về Kết luận của Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ giải ngân nguồn vốn Quỹ BTĐB Trung ương.

Các Cục Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải, Ban QLDA:

a) Khẩn trương và thường xuyên thực hiện các công việc sau đối với các dự án sửa chữa đã ký hợp đồng, các gói thầu bảo dưỡng thường xuyên :

- Đôn đốc, kiểm tra sát sao các nhà thầu thi công sửa chữa, nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên đẩy nhanh tiến độ các dự án bảo trì, hợp đồng đã ký;

Các dự án nằm trong khu vực đang là mùa mưa (khu vực Miền Trung ...) cần thực hiện các giải pháp: Tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công móng, mặt đường; triển khai thi công các công việc không ảnh hưởng khi có mưa nhỏ (đúc tấm BTCT vv...); trong những ngày mưa lớn và không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật để thi công cần làm tốt các công việc chuẩn bị, các phương án thi công, đồng thời hoàn thành các thủ tục nghiệm thu các công việc đã làm, các thủ tục giải ngân;

- Đôn đốc, kiểm tra và đẩy mạnh hoàn thành các thủ tục và sớm giải ngân hết số vốn được giao. Chú trọng đến thi công, hoàn thiện thủ tục nghiệm thu các công việc có giá trị dự toán lớn, tỷ lệ giải ngân cao (như thảm bê tông asphalt và các công việc khác), nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng và thủ tục xây dựng;

- Chỉ đạo Tư vấn giám sát, Ban Quản lý dự án, tổ chức, cá nhân liên quan phải bám sát hiện trường để nghiệm thu công việc, dự án hoàn thành, nghiệm thu khối lượng và các thủ tục khác, xử lý, tháo gỡ các khó khăn sớm cho các nhà thầu trên cơ sở bảo đảm quy định. Kiên quyết xử lý tư vấn, tổ chức cá nhân gây cản trở thi công, nhưng không vì thế mà vi phạm chất lượng, nhất là khâu lựa chọn, thí nghiệm vật liệu và quy trình thi công ngoài hiện trường.

b) Đối với các dự án sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất, sửa chữa điểm đen đã có chủ trương nhưng chưa hoàn thành thủ tục để triển khai thi công thì phải tập trung lực lượng để hoàn thành sớm nhất các thủ tục đối với các dự án, gói thầu, công việc bảo trì đã được giao kế hoạch bảo trì, kế hoạch chi dự toán Quỹ bảo trì đường bộ TW trong tất cả các khâu : Cho phép chuẩn bị đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình sửa chữa, dự án sửa chữa và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; kế hoạch lựa chọn nhà thầu; hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu khi được chỉ định thầu...; đàm phán, thương thảo ký kết hợp đồng và sớm triển khai thực hiện hợp đồng tư vấn, hợp đồng thi công xây dựng.

c) Khẩn trương triển khai các nhiệm vụ giao tại Thông báo số 338/TB-TCĐBVN ngày 31/10/2019 về kết luận của Tổng cục trưởng tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ giải ngân nguồn vốn Quỹ BTĐB Trung ương.

d) Đối với các Cục, Sở GTVT có tuyến đường chưa được giao vốn quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và vốn khác do trước tháng 10/2019 chưa hoàn thành điều chuyển tài sản :

- Đơn vị nào chưa được Bộ Tài chính ra quyết định điều chuyển tài sản phải khẩn trương làm việc với các cơ quan của Bộ Tài chính, Cục Quản lý công sản, Bộ Giao thông vận tải để sớm có Quyết định điều chuyển tài sản theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Văn bản số 9623/VPCP-CN ngày 23/10/2019 của Văn phòng Chính phủ và văn bản số 7306/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 01/11/2019 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

- Đơn vị đã được Bộ Tài chính ban hành quyết định điều chuyển tài sản: Khẩn trương làm việc với Vụ Kế hoạch đầu tư của Tổng cục để hướng dẫn làm các thủ tục bổ sung vốn chi trả cho các công việc bảo trì, ưu tiên chi trả công tác quản lý, vận hành, bảo dưỡng thường xuyên, công tác khắc phục thiên tai, đảm bảo giao thông, xử lý điểm đen và các dự án đã thực hiện nhưng chưa được chi trả.

e) Tăng cường kiểm tra các nhà thầu, các đơn vị tư vấn, các đơn vị quản lý dự án, các phòng và đơn vị trực thuộc để đôn đốc việc thực hiện theo tinh thần khẩn trương, tích cực; tuyệt đối không được nhũng nhiễu, dây dưa kéo dài.

g) Báo cáo công tác bảo trì, công tác giải ngân định kỳ hàng tháng, quý theo quy định; báo cáo đề xuất các vướng mắc (nếu có) để Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét giải quyết.

h) Triển khai công điện đến từng đơn vị trực thuộc và các nhà thầu.

Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Giám đốc các Ban Quản lý dự án và Giám đốc các Sở Giao thông vận tải đã được ủy quyền quản lý quốc lộ: chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, công việc thuộc trách nhiệm của đơn vị mình.

Các Vụ, Cục Quản lý xây dựng đường bộ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Mục 1 công điện này và các nội dung sau:

a) Vụ Quản lý bảo trì đường bộ thường xuyên tổng hợp, tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục đôn đốc tiến độ, khối lượng thực hiện các dự án SCĐK, công tác bảo dưỡng thường xuyên và các công việc liên quan khác.

b) Cục Quản lý xây dựng đường bộ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Ban Quản lý dự án trong việc triển khai các dự án bảo trì được giao phải khẩn trương triển khai và phải bảo đảm tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân năm 2019.

c) Vụ An toàn giao thông có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các dự án sửa chữa đột xuất, công tác khắc phục thiên tai bảo đảm giao thông bước 1, công tác xóa điểm đen.

d) Vụ Khoa học CN - Môi trường - Hợp tác có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốccông tác kiểm định, quan trắc và các công việc khác đảm bảo tiến độ.

e) Vụ Kế hoạch Đầu tư :

- Theo dõi, tổng hợp, đôn đốc công tác giải ngân;

- Khẩn trương tham mưu cho Tổng cục về việc bổ sung kế hoạch, bổ sung vốn chi trả các tuyến đường mới được Bộ Tài chính ra quyết định điều chuyển tài sản từ địa phương về Bô GTVT, xác định các nội dung ưu tiên thực hiện; bổ sung kế hoạch, bổ sung vốn cho các tuyến đường được Bộ GTVT hoàn thành đầu tư XDCT đưa vào khai thác nhưng chưa giao vốn bảo dưỡng thường xuyên;

- Tham mưu cho Tổng cục chỉ đạo, hướng dẫn các chủ đầu tư, Ban QLDA điều hòa điều chỉnh kế hoạch, tránh thừa kinh phí.

Vụ Tài chính hướng dẫn kiểm tra đôn đốc công tác quyết toán và các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ.

Các Vụ khác thực hiện theo chức năng nhiệm vụ;

Trung tâm Truyền thông và Thông tin đường bộ đăng tin, tuyên truyền về đẩy mạnh tiến độ thi công và giải ngân từ nay đến hết năm 2019./.

VM

Nguồn: Tổng cục ĐBVN
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 1.900
Hôm qua : 2.813
Tháng 01 : 72.187
Năm 2021 : 72.187