Chi bộ Vụ Tài chính tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Chiều 20/3, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Tài chính trực thuộc Đảng ủy Tổng cục ĐBVN tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Chiều 20/3, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Tài chính trực thuộc Đảng ủy Tổng cục ĐBVN tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.
 

Dự Đại hội có các đồng chí: Vũ Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục, đồng chí Đỗ Bá Hưởng, Chánh văn phòng Đảng ủy cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Vụ Tài chính.
 

Báo cáo tại Đại hội về kết quả hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, đồng chí Trần Văn Ngọ, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tài Chính cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ Vụ Tài chính nhiệm kỳ 2017 – 2020, Chi ủy Chi bộ đã xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của Chi ủy; chương trình công tác toàn khóa và hàng năm theo các chương trình, nghị quyết của Đảng ủy các cấp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được cấp ủy cấp trên.
 

Chi ủy Chi bộ đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chuyên môn để chỉ đạo, tổ chức có hiệu quả công tác đảng, chuyên môn và các hoạt động khác của Vụ; mọi chủ trương, nhiệm vụ chính trị quan trọng đều được bàn bạc, thảo luận để thống nhất thực hiện trên cơ sở phân công, phân nhiệm rõ rang, cụ thể, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, qua đó giúp Vụ Tài chính hoàn thành xuất sắc chương trình công tác hàng năm và cả nhiệm kỳ.
 

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Vụ đã lãnh đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức trong Vụ hoàn thành chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng quản lý nhà nước về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, đề án: Chủ động nghiên cứu, tham mưu và tham gia ý kiến trình Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung hoàn thiện tổng số 26 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực được giao quản lý.
 

Triển khai tới các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước hàng năm theo các Nghị quyết của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải; triển khai thực hiện chế độ kế toán mới; thông báo dự toán giao, điều chính về thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm; hướng dẫn các đơn vị thực hiện khóa sổ cuối năm, lập báo cáo quyết toán năm, chuyển số dư; đôn đốc các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước…
 

Trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, Chi ủy đổi mới phương lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm khoa học, hiệu quả; tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phân công rõ người rõ trách nhiệm; nêu cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, Vụ… góp phấn hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ hàng năm và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.
 

Chi ủy xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kế hoạch sát với tình hình thực tiễn tại đơn vị, gắn với công tác chuyên môn nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, góp phần vào công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ.
 

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của BCH, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong các cuộc sinh hoạt Chi bộ định kỳ. 100% đảng viên trong Chi bộ đều tham gia đầy đủ, tích cực các buối học tập nghị quyết do Đảng bộ tố chức. Chi bộ đã ban hành đầy đủ Quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ cấp ủy viên; xây dựng chương trình công tác và chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa và hàng năm theo quy định. 
 

Đồng chí Trần Văn Ngọ, Bí Thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính báo cáo tại Đại hội.

Trong các kỳ sinh hoạt Chi bộ, Chi ủy thường xuyên đôn đốc, vận động cán bộ, đảng viên thẳng thắn tự đánh giá việc tu dưỡng, rèn luyện, rà soát nhiệm vụ để thực hiện theo các nội dung đã đăng ký, cam kết, đồng thời với công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch hàng năm; phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn vụ trong việc động viên, khuyến khích thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ như công tác thẩm tra quyết toán, tham gia các hoạt động phong trào của Công đoàn cơ quan, hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa… 
 

Chi bộ đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; tổ chức nghiên cứu quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần 6 tại Chi bộ; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc; góp phần làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đưa nghị quyết của Đảng vào thực hiện cuộc sống; lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ đảng viên, công chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao trong nhiệm kỳ 2017 -2020. Cụ thể thực hiện chương trình cải cách hành chính theo chủ trương của Tổng cục ĐBVN, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý nhằm đơn giản hóa, rút ngắn thời gian, chi phí thực hiện xử lý công việc; tăng cường tính công khai, minh bạch trong công tác quản lý; hoàn thành tốt công tác tham mưu xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách trong lĩnh vực tài chính, đảm bảo phù hợp với chủ trương, định hướng của các Nghị quyết.

Năm 2017, 2018, Chi bộ đạt danh hiệu "Chi bộ trong sạch, vững mạnh", 100% đảng viên được xếp loại "Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ", 2 (20%) đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
 

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022, đồng chí Trần Văn Ngọ cho biết, Chi bộ tập trung nâng cao công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Chi bộ tập trung chỉ đạo cán bộ, công chức tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch giai đoạn 2020- 2022. Tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Lãnh đạo Tổng cục giao.
 

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Vụ phấn đấu xây dựng Chi bộ đạt danh hiệu "Chi bộ trong sạch, vững mạnh", 100% đảng viên được xếp loại "Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ", trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên; 100% đảng viên đăng ký và thực hiện nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, các cuộc vận động lớn của ngành; đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt Chi bộ.
 

Toàn cảnh đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục đánh giá cao vai trò của Chi bộ Vụ Tài chính trong lãnh đạo toàn thể đảng viên, công chức của Vụ để hoàn thành chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng quản lý nhà nước về công tác tài chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ.
Đồng chí Vũ Anh Tuấn nhấn mạnh Chi bộ Vụ Tài chính đã triển khai, thực hiện kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, toàn thể đảng viên luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 - 2020.
 

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, đồng chí Vũ Anh Tuấn yêu cầu Chi bộ Vụ tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng cấp trên; cấp ủy tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan và các tổ chức đoàn thể; xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ, trong cơ quan.

Đồng chí Vũ Anh Tuấn cũng yêu cầu Chi bộ duy trì sinh hoạt Chi bộ đều đặn hàng tháng, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hàng năm và thực hiện tốt việc thường xuyên tự kiểm tra, giám sát đảng viên trong Chi bộ theo quy định; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể...
 

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên chính thức của Chi bộ đã bầu Chi ủy Vụ Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 3 đồng chí.
 

Sau một buổi làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, xây dựng, Đại hội Chi bộ Vụ Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã tập trung trí tuệ, hoàn thành chương trình Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, Hướng dẫn của cấp trên; Đại hội đã thảo luận và quyết nghị tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022 trong báo cáo trình Đại hội. Đặc biệt, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu ba đồng chí vào BCH Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022.


 

Tác giả: N.T
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 132
Hôm qua : 1.272
Tháng 08 : 22.254
Năm 2020 : 284.932