Đại hội điểm cấp cơ sở: Nghiêm túc, chặt chẽ, bám sát quy định

Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương cho thấy, trên cả nước đã tổ chức thành công 295 đại hội điểm cấp cơ sở. Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân về vấn đề này, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương VŨ VĂN PHÚC nhận định, sự kỹ càng, chặt chẽ, bám sát quy định, hướng dẫn của Trung ương cùng sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy cấp trên và tinh thần trách nhiệm cao của từng đại biểu tham dự đại hội… là những yếu tố quyết định thành công của các đại hội điểm cấp cơ sở.

Chặt chẽ trong công tác chuẩn bị

- Công tác tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở đã được tổ chức thành công trên phạm vi cả nước. Ông nhận định như thế nào về kết quả công việc này đối với công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng?

- Việc tiến hành đại hội điểm cấp cơ sở có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm rút kinh nghiệm trong tất cả các khâu trước khi tiến hành đại trà đại hội cấp cơ sở. Nói cách khác, tổ chức đại hội điểm để nhân lên thành công và kịp thời khắc phục những hạn chế nếu có. Như chúng ta đều biết, 295 đại hội điểm cấp cơ sở đã được tổ chức thành công bởi nhiều yếu tố.


Trước hết, đó là kết quả của quá trình chuẩn bị nghiêm túc, tích cực, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, hướng dẫn của Trung ương của các chi bộ, đảng bộ cơ sở được chỉ định tiến hành đại hội điểm. Các chi bộ, đảng bộ đã chuẩn bị tốt dự thảo Báo cáo Chính trị trình ra Đại hội, trong đó tập trung đánh giá khách quan, trung thực tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ trước và xác định phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới, trên cơ sở dự báo sát tình hình của chi bộ, đảng bộ mình. Việc chuẩn bị tốt dự thảo Báo cáo Chính trị và quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội chu đáo, trách nhiệm đã góp phần bảo đảm cho sự “chắc thắng”, “chắc thành công” của Đại hội.

Thứ hai, đại hội điểm cấp cơ sở thành công còn bởi công tác nhân sự đã được chuẩn bị rất tốt và kỹ. Trên cơ sở đánh giá cán bộ của nhiệm kỳ trước, các chi bộ, đảng bộ đã xây dựng Đề án nhân sự bảo đảm đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và đúng quy trình. Những cấp ủy viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhiệm kỳ trước cũng như còn tuổi và điều kiện tái cử được đề nghị tái cử. Các chi bộ, đảng bộ đều chuẩn bị nhân sự mới được quy hoạch để bổ sung vào cấp ủy nhiệm kỳ mới theo đúng hướng dẫn của Trung ương. Đáng chú ý, những nhân sự mới được giới thiệu ứng cử vào cấp ủy nhiệm kỳ mới lần này được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng. Trước Đại hội, một số cấp ủy địa phương đã tiến hành luân chuyển cán bộ, luân chuyển vị trí công tác, qua đó rèn luyện, thử thách đội ngũ cán bộ trong quy hoạch, nhằm chuẩn bị tốt nguồn nhân sự cho nhiệm kỳ mới. Trên thực tế, những cán bộ trong quy hoạch được giao nhiệm vụ mới đều đã hoàn thành tốt nhiệm vụ; qua đó, tạo lòng tin cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ, đảng bộ. Đề án nhân sự được thực hiện đúng Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ ba, cùng với sự chuẩn bị của cấp ủy, việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên tại các chi bộ, đảng bộ được chỉ định tiến hành đại hội điểm đã góp phần vào thành công của đại hội.

Thứ tư, yếu tố hết sức quan trọng làm nên thành công của đại hội điểm cấp cơ sở, đó là sự chỉ đạo chặt chẽ, sát sao của cấp ủy cấp trên tại các chi bộ, đảng bộ được chỉ định tiến hành đại hội điểm. Các đồng chí Thường trực, thường vụ cấp ủy được phân công chỉ đạo đã cùng cấp ủy cơ sở chuẩn bị các dự thảo văn kiện, đề án và phê duyệt phương án nhân sự theo đúng quy trình, các bước nêu trong văn bản hướng dẫn của Trung ương.

- Đó là công tác chuẩn bị đại hội, còn trong quá trình diễn ra đại hội, có điểm gì cần lưu ý không, thưa ông?

- Các đại hội điểm cấp cơ sở diễn ra theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, ngay từ cách thức trang trí đại hội, địa điểm tổ chức, tạo khí thế phấn khởi trong cán bộ, đảng viên trước khi bước vào đại hội cũng như quá trình thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ trước, cũng như công tác bầu cử tại các đại hội điểm. Qua theo dõi các cơ sở tiến hành đại hội điểm, tôi nhận thấy, Đoàn Chủ tịch các đại hội điểm đã điều hành một cách bài bản, chặt chẽ, vừa đúng nguyên tắc, quy trình, phát huy cao tính dân chủ của các đảng viên tham dự Đại hội, vừa tạo không khí vui tươi, trách nhiệm trong Đại hội.

Ví dụ, trong quá trình thảo luận văn kiện đại hội, khi có vấn đề phát sinh, Đoàn Chủ tịch đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình, có sự hội ý, thống nhất với cấp ủy cấp trên và xin ý kiến Đại hội, tạo được lòng tin với các đại biểu dự Đại hội.  Thực tế, trong quá trình đề cử, ứng cử vào danh sách bầu cử đã phát sinh những trường hợp ngoài dự kiến, như hai nhân sự có số phiếu bằng nhau, hoặc có nhân sự được đề cử, giới thiệu thêm, nhưng gần như tất cả đều rút trước Đại hội… thì xử lý thế nào? Qua theo dõi việc tiến hành các đại hội điểm cấp cơ sở, có thể thấy, với các trường hợp này, đại diện Thường trực, thường vụ cấp ủy cấp trên đều có chỉ đạo sát sao, kịp thời, đúng quy trình, bảo đảm được chất lượng và thành công của Đại hội.

Công tác bầu cử cấp ủy nhiệm kỳ mới diễn ra tốt đẹp. Những ai có trong danh sách đề cử mà không trúng cử đều vui vẻ với tinh thần tiếp tục rèn luyện, phấn đấu.

Không khí dân chủ, trách nhiệm

- Qua theo dõi, có thể thấy, dù chuẩn bị kỹ đến đâu, thì trong quá trình diễn ra đại hội điểm vẫn có thể phát sinh những tình huống “ngoài kịch bản”…, thưa ông?

- Qua theo dõi, chúng tôi nhận thấy, có những đại hội điểm, ngoài những tham luận, ý kiến được chuẩn bị trước, thì cũng có ý kiến phát biểu trực tiếp. Điều này thể hiện trình độ của đại biểu tham dự Đại hội ngày càng được nâng cao. Việc phát huy dân chủ của các đại biểu dự Đại hội là đáng mừng. Theo quy định, điều lệ của Đảng, các đảng viên dự Đại hội có quyền phát biểu ý kiến, thậm chí có quyền bảo lưu ý kiến của mình đến Đại hội Đảng toàn quốc. Chính vì vậy, nhiều đảng viên đã rất mạnh dạn phát biểu ý kiến tại đại hội điểm, thậm chí là tranh luận, trong đó, nhiều ý kiến mang tính xây dựng. Với những phát biểu như vậy, Đoàn Chủ tịch các đại hội điểm đều trực tiếp giải đáp thỏa đáng, hoặc xin ý kiến cấp ủy cấp trên dự Đại hội để giải quyết ngay tại Đại hội. Với những vấn đề phát sinh chưa giải quyết ngay tại Đại hội, hoặc chưa được thảo luận, tranh luận đến cùng, thì Đoàn Chủ tịch và đại diện cấp ủy cấp trên dự đại hội điểm đều xin ý kiến Đại hội để giao cho cấp ủy khóa mới sau đại hội tiếp tục nghiên cứu và báo cáo với các đảng viên trong chi bộ, đảng bộ tại phiên họp gần nhất. Theo tôi, cách giải quyết như thế vừa khôn khéo vừa bảo đảm đúng quy định của Đảng.

- Ngay sau đại hội điểm, nhiều chi bộ, đảng bộ cấp cơ sở đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, nhằm đánh giá những mặt được và chưa được. Ông nhìn nhận như thế nào về việc này?

- Đây là việc làm kịp thời và quan trọng. Trên cơ sở chỉ rõ những thành công và hạn chế trong quá trình chuẩn bị, tiến hành đại hội điểm, các cấp ủy tham dự đều học tập, rút kinh nghiệm cho quá trình tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ của mình.

Các chi bộ, đảng bộ đã tiến hành đại hội điểm đang tích cực tuyên truyền về kết quả đại hội tới toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị, địa phương của mình, tạo động lực cùng tổ chức đảng bắt tay ngay vào xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội vừa thông qua.

Nói cách khác, thành công của các đại hội điểm cấp cơ sở là bước khởi đầu rất quan trọng, mang lại niềm tin và kỳ vọng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về thành công của Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

- Xin cảm ơn Ông!

Nguồn: Theo daibieunhandan.vn
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 5
Hôm nay : 133
Hôm qua : 1.272
Tháng 08 : 22.255
Năm 2020 : 284.933