Đảng bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021), xin trân trọng giới thiệu bài viết “Đảng bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Đại hội Đại biểu lần thứ III của Đảng bộ Tổng cục ĐBVN (tháng 6/2020).

Kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng

Những năm qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Đảng bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực, quan trọng, góp phần giữ vững, bổ sung và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi các âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, không ngừng củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Nghị quyết 35-NQ/TW), công tác này được triển khai ngày càng đồng bộ, toàn diện, quyết liệt, đi vào chiều sâu.

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW; Đảng ủy Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW đến 100% tổ chức đảng trong Tổng cục và Ban hành Nghị quyết số 34-NQ/ĐU, ngày 09/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW.

Trong đó tập trung nghiên cứu, quán triệt sâu sắc mục tiêu, 6 quan điểm, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết. Gắn việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW với triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Đồng thời thường xuyên quán triệt đến cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức tự giác, kỷ luật trong khi tiếp xúc thông tin; nắm vững và chấp hành tốt các quy định về quyền thông tin, phạm vi thông tin theo quy định của Hiến pháp, Luật Tiếp cận thông tin và Luật An ninh mạng. Khi tham gia mạng xã hội cần nghiêm túc thực hiện điều lệ và quy định kỷ luật của Ðảng, của tổ chức mà mình là thành viên.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Đảng ủy Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó có các nhiệm vụ liên quan bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, cụ thể: Tập trung xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện cung cấp nhiều dịch vụ công trực tuyến; công khai minh bạch trong quản lý sử dụng đầu tư công và ngân sách; quyết liệt nâng cao điều kiện an toàn giao thông đường bộ và kiểm soát tải trọng xe; triển khai xây dựng Chính phủ điện tử theo khung kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ GTVT, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Đặc biệt đã ứng dụng nhiều công nghệ mới vào quản lý như: công nghệ cân tự động Trạm kiểm soát tải trọng xe, hệ thống thu phí không dừng, hệ thống giám sát doanh thu BOT được dư luận xã hội đánh giá cao. Qua đó, không để xảy ra sai sót để các thế lực thù địch có thể lợi dụng xuyên tạc, bịa đặt, tuyên truyên chống phá các nội dung, vấn đề liên quan đến chỉ đạo, điều hành  trong các lĩnh vực GTVT đường bộ.

Đảng ủy Tổng cục xây dựng và ban hành Nghị quyết chuyên đề số 20-NQ/ĐU, ngày 08/01/2021 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo trong tình hình mới”; xây dựng chuyên mục “ Xây dựng Đảng” trên cổng thông tin, trang thông tin điện tử Tổng cục. Thường xuyên đăng tải nhiều bài viết để cung cấp kiến thức, lý luận, tuyên truyền để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” về tư tưởng đạo đức, lối sống; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tấm gương “người tốt, việc tốt, công trình tốt”.

Đảng ủy Tổng cục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nôi dung sinh hoạt đầy đủ, thiết thực, không khí sinh hoạt đoàn kết, dân chủ. Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc việc giám sát thường xuyên; 100% đảng viên xây dựng và tự giác thực hiện kế hoạch cá nhân tu dưỡng, đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm bằng những hành động cụ thểTừ đó ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Tổng cục về kỷ luật phát ngôn, chấp hành chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong bài viết, sử dụng mạng xã hội, tham gia các diễn đàn, hội nghị, hội thảo…. ngày càng được nâng lên.

Tổng cục luôn chủ động gặp gỡ các cơ quan báo chí của Trung ương và trong ngành GTVT để cung cấp thông tin giúp cơ quan báo chí tuyên truyền những kết quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Hàng năm tổ chức đối thoại với Công đoàn và Đoàn Thanh niên, qua đó nắm bắt được dư luận, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và người lao động; giải quyết, tháo gỡ những bất cập, khó khăn, vướng mắc, kiện nghị của các cơ sở được kịp thời. Nhờ làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng và định hướng dư luận, trong những năm qua tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động của Đảng bộ Tổng cục tiếp tục duy trì ổn định. Cán bộ, đảng viên và người lao động tin tưởng vào đường lối đổi mới và lãnh đạo của Đảng, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, nỗ lực, sáng tạo trong công việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Chính phủ và Bộ GTVT giao.

Cờ Tổ quốc và cờ Đảng.

Tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, với những giải pháp phù hợp

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đảng bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam xác định tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; tập trung tuyên truyền những kết quả đạt được tiêu biểu của ngành đường bộ; quy hoạch, chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng GTVT và các chủ trương, để phân cấp, phân quyền, cơ cấu lại ngành GTVT...  

Hai là, tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kết hợp quản lý cán bộ, đảng viên và người lao động trong thực thi công vụ, đạo đức lối sống, có ý thức tổ chức, kỷ luật trong phát ngôn, quản lý nói và viết trên các diễn đàn, mạng xã hội. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động trong Tổng cục có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, nghiệp vụ tinh thông, chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt việc nêu gương của cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phối hợp triển khai các biện pháp bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên.

Ba là, phát huy vai trò của các cấp ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức đảng trực thuộc. Duy trì chuyên mục “Xây dựng đảng”, trên cổng thông, trang thông tin điên tử Tổng cục; tăng cường bài viết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch liên quan đến các lĩnh vực công tác của ngành Đường bộ; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua để “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; chú trọng phát hiện, xây dựng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác với những nội dung cụ thể, thiết thực, có tính bền vững, tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong Đảng bộ.

Bốn là, tăng cường kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, góp phần phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Coi trọng công tác đối thoại trực tiếp và giải quyết những vấn đề bức xức của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Ngành./.

Tác giả: PV
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 13
Hôm nay : 7.118
Hôm qua : 7.517
Tháng 09 : 137.031
Năm 2022 : 1.272.785