Xây dựng Đảng ta ''là đạo đức, là văn minh''

Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII cho thấy, trong 5 năm qua, việc kết hợp giữa “xây” và “chống” đã từng bước góp phần xây dựng Đảng ta “là đạo đức, là văn minh” như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời. Tuy nhiên, dự thảo nên được chỉnh sửa một số nội dung để phù hợp với đòi hỏi ngày càng cao trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.


Tăng cường giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng sẽ góp phần hình thành lý tưởng cách mạng từ sớm cho thế hệ trẻ. Trong ảnh: Đoàn viên, thanh niên Thủ đô tham quan Di tích nhà số 5D Hàm Long - nơi thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam. Ảnh: Hà Tuấn
 

Trong công tác xây dựng Đảng, có những vấn đề nhức nhối kéo dài nhiều năm, nhưng nhiệm kỳ Đại hội XII được Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, cả hệ thống chính trị vào cuộc, được nhân dân hưởng ứng, nên đã tạo chuyển biến quan trọng, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng. Kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng là những điểm nhấn trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Những hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng được thẳng thắn chỉ rõ, đúng bản chất và hiện tượng, đúng nguyên nhân, nhất là quy trách nhiệm cho cấp ủy, tổ chức cơ sở và người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Trong dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, tôi đồng tình với các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII, nhất là 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; 3 nhiệm vụ trọng tâm; 3 giải pháp đột phá sát hợp với thực tiễn, có cơ sở lý luận, kế thừa kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng thời gian qua. Trong đó, nhiệm vụ trung tâm, giải pháp căn cơ đều xoay quanh đội ngũ cán bộ của Đảng có đủ đức, đủ tài, xứng tầm với sứ mệnh lịch sử và thanh danh của Đảng, bộ máy tổ chức của Đảng chặt chẽ, tinh gọn, trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, tôi cho rằng dự thảo cần chú ý thêm một số điểm sau:

Khi đánh giá về hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, cần làm rõ hơn sự chưa chú trọng đúng mức trong việc giáo dục về mục tiêu, lý tưởng cách mạng, nên “chất thép” của người cộng sản giờ đây phần nào đã phai mờ. Việc đổi mới nội dung, phương pháp, quản lý việc học tập lý luận chính trị dù đã có bước chuyển tích cực, song cần làm cho công tác giáo dục, học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị ngày càng căn cơ, gắn chặt học lý thuyết với thực hành, tăng cường rèn luyện, nâng cao bản lĩnh trong thực thi nhiệm vụ, thâm nhập thực tế.

Về phương hướng, cần chú ý Đại hội XIII có tính lịch sử, được kế thừa, tích hợp, chắt lọc sự vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn cách mạng Việt Nam qua hơn 90 năm Đảng lãnh đạo cách mạng. Do đó, cần thể hiện tính kế thừa xuyên suốt quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng “là đạo đức, là văn minh”, giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng như giữ gìn “con ngươi của mắt mình”.

Về nhiệm vụ, giải pháp "Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị" cần bổ sung những giải pháp để khắc phục việc xây dựng, ban hành nghị quyết của Đảng nhiều về số lượng song vẫn có sự xa cách giữa lý luận và thực tiễn, nói vào thời điểm nào cũng đúng; việc thiếu điều kiện bảo đảm thực thi nghị quyết, từ đó nâng cao sức sống, hiệu quả tác động tích cực đối với cuộc sống của nghị quyết.

Trong nhiệm vụ, giải pháp "Coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng", cần bổ sung, làm rõ hơn việc coi trọng công tác tăng cường giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng, đổi mới nội dung, phương thức giáo dục nền tảng tư tưởng của Đảng trong hệ thống giáo dục quốc dân, từ đó hình thành lý tưởng cách mạng từ sớm cho thế hệ trẻ Việt Nam, chủ nhân xây đắp tương lai dân tộc, người kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của Đảng, Bác Hồ và cha ông để lại.

Với nhiệm vụ, giải pháp "Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức", cần bổ sung việc tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức cán bộ, đảng viên tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, phụng sự nhân dân, vì đây là mẫu số chung cho đạo đức cách mạng, đủ sức ứng xử với mọi tình huống trái đạo đức trong thực thi nhiệm vụ được Đảng giao phó, là rường cột giáo dục đạo đức xã hội.

Có một việc mà lâu nay chúng ta chưa chú trọng đúng mức là sử dụng kho tàng lịch sử các nhân vật, sự kiện tiêu biểu cho khí phách người chiến sĩ cộng sản, đức hy sinh vì nước vì dân, để giáo dục thế hệ trẻ. Việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức là cần thiết, song thực tế cho thấy, nhiều nơi đã quá mất thời gian xây dựng tới gần trăm tiêu chí, nhưng hiệu quả tác động lại chưa cao. Nên chăng, phương thuốc hữu hiệu là phải tăng cường công tác truyền thông và công tác văn hóa, định hướng nhân cách, lên án hành vi lệch chuẩn giá trị đạo đức và văn hóa ngay trong Đảng.

Về nhiệm vụ, giải pháp "Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng", đây là luận đề rất chuẩn mực về lý luận và kinh nghiệm lịch sử qua hơn 90 năm Đảng lãnh đạo cách mạng, song thực tế không ít cán bộ, đảng viên có biểu hiện sống không thực lòng với dân, tiếng nói của dân không được lắng nghe, để lòng dân ly tán. Vì thế, cần phải xây dựng cơ chế “giám sát quyền lực” từ trong nhân dân, để bảo đảm tính thực thi phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, tránh tính hình thức, sáo rỗng.

Nguồn: Theo Báo Hà nội mới
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 7
Hôm nay : 2.101
Hôm qua : 6.467
Tháng 06 : 124.426
Năm 2021 : 881.485