Hội nghị CBCC và tổng kết hoạt động Công đoàn cơ quan Tổng cục Đường bộ Việt Nam năm 2018

Sáng 25/12, tại Trụ sở Cơ quan, Phó Tổng Cục trưởng - Thủ trưởng cơ quan Tổng cục ĐBVN Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì Hội nghị Cán bộ, công chức (CBCC) nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2018, xác định phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2019; đồng thời tổng kết hoạt động Công đoàn cơ quan năm 2018. Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Huyện nhận định, năm 2018, Tổng cục ĐBVN đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác, trong đó có đóng góp rất lớn của tập thể, cá nhân cơ quan Tổng cục. Tổng Cục trưởng gửi lời trân trọng cảm ơn tới toàn thể công chức, người lao động cơ quan Tổng cục đã đoàn kết, tận tâm, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thành công trong nhiều lĩnh vực và đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Tổng Cục trưởng nhấn mạnh yêu cầu, năm 2019 cần tăng cường công tác chỉ đạo điều hành toàn diện, xuyên suốt các hoạt động, nhiệm vụ của Tổng cục; đồng thời chú trọng đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử của CBCC, nêu gương tốt và phòng chống tiêu cực.

 

 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Xuân Cường phát biểu chủ trì Hội nghị

 

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HN CBCC cơ quan Tổng cục năm 2018, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2019,  ông Hoàng Mạnh Trí – Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Hành chính cho biết, thực hiện theo phương châm của ngành đường bộ năm 2018 là ”Siết chặt kỷ cương, chung tay xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, hiệu quả”, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan tham mưu đã chủ động xây dựng chương trình công tác, tích cực tổ chức triển khai kế hoạch bảo đảm tiến độ chung của Tổng cục. Sự thống nhất cao trong chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục đã tạo được sự lan tỏa, chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động đến các Vụ và công chức, người lao động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành GTVT đường bộ.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Hành chính  nhấn mạnh những kết quả nổi bật về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như: Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật được triển khai tích cực, bảo đảm tiến độ, chất lượng, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước lĩnh vực GTVT đường bộ, đạt 100% theo kế hoạch; rà soát, đánh giá Luật GTĐB và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tập huấn, tuyên truyền phổ biến văn bản quy phạm pháp luật.

Tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị thuộc Tổng cục ĐBVN theo tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng Khóa XII (giảm được 02 đầu mối tham mưu cấp Vụ, Cục, 38 đầu mối tham mưu của các đơn vị trực thuộc Cục và đơn vị trực thuộc); tổ chức thực hiện Quyết định số 35/2018/QĐ-TTg ngày 14/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục ĐBVN.

Tăng cường ứng dụng KHCN, vật liệu mới trong công tác quản lý bảo trì, cập nhật phần mềm dữ liệu đường bộ phục vụ xây dựng kế hoạch và quản lý, bảo trì đường bộ. Công tác kiểm tra chất lượng, tiến độ các dự án SCĐK, công tác quản lý và bảo dưỡng quốc lộ được đẩy mạnh, qua đó đã chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm đối với chất lượng và các tồn tại trong BDTX quốc lộ; tiếp tục hoàn thiện các số liệu cơ bản về thống kê tài sản đường bộ. Năm 2018 là năm đầu tiên triển khai đấu thầu qua mạng đối với các dự án sử dụng các nguồn vốn nhà nước với mục tiêu tỷ lệ đấu qua mạng trên 30% các gói thầu, cao hơn chỉ tiêu Bộ GTVT yêu cầu.

Công tác quản lý KCHTGT được tăng cường, nhất là trong việc quản lý hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; tổ chức giao thông, rà soát, điều chỉnh biển báo hiệu đường bộ, công tác xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; sơn kẻ đường; làm gờ giảm tốc; báo hiệu sương mù... được thực hiện tích cực tăng tính an toàn, tạo thuận lợi cho người và các phương tiện tham gia giao thông. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá trọng tải của ô tô vận chuyển hàng hóa trên đường bộ.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra toàn diện trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Tổng cục, tạo điều kiện nâng cao chất lượng phục vụ và quản lý đối với người dân và doanh nghiệp.

Biên soạn, đề xuất Bộ Giao thông vận tải trình Chính phủ ban hành Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe và dịch vụ sát hạch lái xe; sửa đổi giáo trình, chương trình đào tạo lái xe ô tô; sửa đổi bổ sung Bộ 600 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe; hoàn thiện Đề án " Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng đào tạo, sát hạch và quản lý giấy phép lái xe góp phần đảm bảo an toàn giao thông".

Tích cực đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý nhà nước từ các lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính.

Chủ động phối hợp với các địa phương, nhà đầu tư rà soát, xử lý bất cập tại các dự án BOT trong đó có việc giảm giá vé dịch vụ sử dụng đường bộ; kiểm tra các chỉ tiêu tài chính, thời gian hoàn vốn, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên.

Công tác quản lý vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải: Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo công việc; tăng cường áp dụng công nghệ trong công tác quản lý nhà nước; công tác bảo đảm trật tự ATGT được tăng cường và tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu đi lại, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Dự án LRAMP đã hoàn thành giải ngân nguồn vốn năm 2017 – 2018; hết năm 2018 khởi công 1420 cầu và hoàn thành 700 cầu.

 

 

Ông Hoàng Mạnh Trí: Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Hành chính báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HN CBCC cơ quan Tổng cục năm 2018, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2019

 

Qua công tác đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân khối cơ quan và bản tự đánh giá, nhận mức xếp loại của các đồng chí lãnh đạo Tổng cục, kết quả tạm xếp loại như sau:

Xếp loại cá nhân (tổng số 184 CC, NLĐ): Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên: 184, đạt 100%; Hoàn thành nhiệm vụ (mức 3): Không có; Không hoàn thành nhiệm vụ (mức 4): Không có.

Xếp loại tập thể: Theo mức tự đánh giá và đề xuất xếp loại, có 9/9 Vụ xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

Tại Hội nghị đánh giá cán bộ của Tổng cục ĐBVN do Tổng Cục trưởng chủ trì sẽ quyết định mức xếp loại đối với người đứng đầu đơn vị và mức xếp loại tập thể. Trên cơ sở kết quả tại các Hội nghị đánh giá, xếp loại, Tổng Cục trưởng sẽ ban hành Quyết định mức xếp loại đối với tập thể, công chức, người lao động năm 2018.

Đánh giá kết quả theo chỉ tiêu đã đăng ký: Với các kết quả tại các Hội nghị đánh giá, xếp loại và quá trình thực hiện nhiệm vụ của công chức cơ quan Tổng cục cho thấy, các chỉ tiêu đăng ký về xếp loại tập thể, cá nhân đã đạt kế hoạch đề ra. Nguyên nhân do Tổng cục ĐBVN đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác, trong đó có đóng góp rất lớn của tập thể, cá nhân cơ quan Tổng cục.

 

Ông Phạm Minh Tâm - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Tổng cục báo cáo Tổng kết hoạt động công đoàn cơ quan Tổng cục năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

 

Cùng trong khuôn khổ Hội nghị, Ông Phạm Minh Tâm - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Tổng cục đã báo cáo Tổng kết hoạt động công đoàn cơ quan Tổng cục năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Theo đó, thực hiện Quyết định số 35/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TCĐBVN trực thuộc Bộ GTVT, hiện nay Công đoàn cơ quan Tổng cục ĐBVN giảm 01 đầu mối, còn 12 Công đoàn bộ phận, gồm khối cơ quan tham mưu, Công đoàn Tổng cục, Tạp chí ĐBVN và Hội KHKTCĐ VN; với 202 đoàn viên, có 67 đoàn viên nữ chiếm tỷ lệ 33% (khối cơ quan là 184 đoàn viên, 57 đoàn viên nữ chiếm tỷ lệ 31%).

Trong quá trình tổ chức hoạt động, Công đoàn Cơ quan luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục và Công đoàn Tổng cục ĐBVN. Các công đoàn bộ phận phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện tốt các các nhiệm vụ và các đề án đổi mới quản lý trên từng lĩnh vực; phát huy tối đa năng lực chuyên môn, lao động sáng tạo, hiệu quả. Đoàn viên công đoàn được đảm bảo quyền lợi về chế độ, chính sách, lương, BHXH, ốm đau, thai sản, hưu trí, khám sức khỏe định kỳ…

Đánh giá chung về ưu điểm, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Phạm Minh Tâm phấn khởi cho biết, Công đoàn cơ quan phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị CBCC đảm bảo dân chủ, công khai, hiệu quả. Các Công đoàn bộ phận đã phối hợp với chuyên môn, động viên công chức, nhân viên cơ quan hăng say công tác, khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Nội bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi, xây dựng các nội quy, quy chế rõ ràng, thiết thực; phát huy thế mạnh, sở trường của từng cá nhân, quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ đoàn viên; động viên khen thưởng kịp thời các đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên thường xuyên được chăm lo; Ban Chấp hành công đoàn các cấp nhiệt tình, biết phát huy dân chủ, sức mạnh tập thể để hoạt động hiệu quả.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch công đoàn cơ quan cũng chỉ ra một số tồn tại và nêu ra các nguyện nhân như: Nhiều đoàn viên thanh niên do bận công việc chuyên môn nên không bố trí được thời gian luyện tập thể thao; Một số đoàn viên chưa thật cố gắng phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng đạo đức và nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn; tác phong sinh hoạt còn chưa gọn gàng, ngăn nắp; còn đến muộn giờ khi tham gia các hoạt động tập thể.

 

Bà Nguyễn Hải Vinh – Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tổng cục  phát động phong trào thi đua năm 2019.

 

Hội nghị cũng được nghe ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng ban Thanh tra Nhân dân đã trình bày Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban Thanh tra Nhân dân; Bà Trần thị Hà – Kế toán trưởng cơ quan Tổng cục báo cáo tình hình tài chính công khai năm 2018; Đại diện một số Vụ chức năng trình bày ý kiến tham luận; Bà Nguyễn Hải Vinh – Chủ tịch Công đoàn cơ quan Tổng cục, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát động phong trào thi đua năm 2019.

 

 

Toàn ảnh Hội nghị

 

Phát biểu chủ trì Hội nghị, Phó Tổng Cục trưởng kiêm Thủ trưởng Cơ quan Nguyễn Xuân Cường ghi nhận, năm 2018 CBCC, người lao động cơ quan Tổng cục với tinh thần trách nhiệm cao đã đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện xuất sắc Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2019.

Thủ trưởng Cơ quan đề nghị, trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2018, toàn thể công chức, người lao động cơ quan Tổng cục tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phấn đấu lập nhiều thành tích trong công tác và các hoạt động phong trào, vượt mọi khó khăn, thực hiện tốt quy chế cơ quan góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và phong trào thi đua trong năm 2019.

 

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc.

 

Sau một buổi làm việc tích cực và nghiêm túc, Hội nghị CBCC cơ quan Tổng cục đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thực hiện các nội dung theo đúng kế hoạch và thông qua Nghị quyết Hội nghị CBCC cơ quan Tổng cục năm 2019.

Nguồn: Tổng cục ĐBVN.

Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 8
Hôm nay : 337
Hôm qua : 771
Tháng 05 : 34.518
Năm 2020 : 173.738