Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và triển khai đăng ký thi đua, khen thưởng năm 2019

Tổng cục ĐBVN vừa có công văn số 7316/TCĐBVN-TCCB gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và triển khai đăng ký thi đua, khen thưởng năm 2019.

Nội dung công văn nêu rõ, căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013, Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 31/7/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Thông tư số 13/2018/TT-BGTVT ngày 29/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải và các văn bản hướng dẫn;

Thực hiện Công văn số 12032/BGTVT-TCCB ngày 23/10/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và triển khai đăng ký thi đua, khen thưởng năm 2019, Tổng cục  Đường bộ Việt Nam hướng dẫn như sau:

I. Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

  1. Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
 1. Các danh hiệu thi đua: Thực hiện theo Công văn số 12032/BGTVT-TCCB ngày 23/10/2018 của Bộ Giao thông vận tải.
 2. Các hình thức khen thưởng
 • Khen thưởng cấp Nhà nước, khen thưởng cấp Bộ: Thực hiện theo Công văn số 12032/BGTVT-TCCB ngày 23/10/2018 của Bộ Giao thông vận tải.
 • Khen thưởng cấp Tổng cục: Giấy khen của Tổng Cục trưởng năm 2018.
  1. Tiêu chuẩn, hồ sơ và yêu cầu trong việc bình xét khen thưởng tại đơn vị:
 • Tiêu chuẩn và yêu cầu trong việc bình xét khen thưởng tại đơn vị: Thực hiện theo Công văn số 12032/BGTVTTCCB ngày 23/10/2018 của Bộ Giao thông vận tải.
 • Hồ sơ trình Bộ 02 bản chính, trình cấp Nhà nước 05 bản chính, gồm: Tờ trình của đơn vị; Biên bản họp và kết quả bỏ phiếu kín (đối với danh hiệu thi đua) của Hội đồng Thi đua Khen thưởng của đơn vị; Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân; Bản tóm tắt thành tích; Bản tổng hợp đề nghị khen thưởng.
  1. Thời hạn nộp hồ sơ:
 1. Hồ sơ khen thưởng thường xuyên, khen thưởng cống hiến:
 • Khen thưởng cấp Nhà nước: Gửi về Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 25/02/2019.
 • Khen thưởng cấp Bộ, cấp Tổng cục: Gửi về Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 15/02/2019. Hồ sơ khen thưởng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam” gửi về Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 01/5/2019.
 1. Các nội dung khen thưởng khác: Thực hiện theo Công văn số 12032/BGTVT-TCCB ngày 23/10/2018 của Bộ Giao thông vận tải.
  1. Báo cáo đánh giá công tác thi đua, khen thưởng

Các đơn vị xây dựng, báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 gửi về Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 20/11/2018.

II. Triển khai đăng ký thi đua, khen thưởng năm 2019

 1. Nội dung triển khai đăng ký thi đua, khen thưởng: Thực hiện theo Công văn số 12032/BGTVT-TCCB ngày 23/10/2018 của Bộ Giao thông vận tải.
 2. Thời hạn đăng ký
 1. Gửi về Tổng cục Đường bộ Việt thường xuyên: hi đua, khen thưởngTNam trước ngày 10/01/2019.
 2. Thi đua, khen thưởng chuyên đề, theo đợt: Thực hiện theo Công văn số 12032/BGTVT-TCCB ngày 23/10/2018 của Bộ Giao thông vận tải.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam không xem xét đối với các đơn vị nộp hồ sơ khen thưởng quá thời hạn, không có đăng ký thi đua, khen thưởng, thành phần hồ sơ không đầy đủ, không theo mẫu quy định.

 

Nguồn: Tổng cục ĐBVN

Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 66
Hôm qua : 1.651
Tháng 09 : 66.254
Năm 2020 : 373.408