Tiếp tục đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch bảo trì 2018 và công tác chuẩn bị Kế hoạch bảo trì 2019

Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục có văn bản đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch bảo trì 2018 và công tác chuẩn bị Kế hoạch bảo trì 2019 gửi các Cục Quản lý đường bộ: I, II, III, IV; Các Ban QLDA thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Các Sở Giao thông vận tải được giao quản lý quốc lộ.  số 7658/TCĐBVN-QLBTĐB-KHĐT

 

Ảnh minh họa: internet.

 

Công văn số 7658/TCĐBVN-QLBTĐB-KHĐT của Tổng cục ĐBVN nêu rõ, để hoàn thành Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có nhiều văn bản, công điện yêu cầu các đơn vị được giao làm chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục và đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bảo trì (các Văn bản số 6505/TCĐBVN-QLBT-KHĐT ngày 02/10/2018, số 5908/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 12/9/2018, số 4859/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 03/8/2018; Công điện số 18/CĐ-TCĐBVN ngày 13/7/2018…).

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Văn bản số 12442/BGTVT-KCHT ngày 01/11/2018, để công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị nêu trên khẩn trương, nghiêm túc thực hiện ngay các nội dung sau:

Đối với với việc thực hiện Kế hoạch bảo trì năm 2018:

Tập trung nhân lực, vật lực, đôn đốc các nhà thầu và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, song song hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân đã được cấp.

Tổng hợp khối lượng chi tiết các hạng mục đã thực hiện, kinh phí đã giải ngân và thực hiện báo cáo định kỳ theo đúng quy định tại các văn bản số 5118/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 14/8/2018, số 4394/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 17/7/2018 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Đối với việc thực hiện công tác chuẩn bị Kế hoạch bảo trì năm 2019:

Trên cơ sở danh mục các công trình sửa chữa đã được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận và được Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho phép chuẩn bị đầu tư tại Quyết định số 3900/QĐ-TCĐBVN ngày 12/10/2018, thực hiện ngay việc lựa chọn tư vấn, lập, thẩm định, phê duyệt dự án theo đúng quy định và yêu cầu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Văn bản số 7074/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 24/10/2018; tổng hợp, báo cáo, để Tổng cục trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt kế hoạch bảo trì, kế hoạch chi năm 2019.  

Căn cứ yêu cầu trên, các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Kế hoạch bảo trì năm 2018, tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị Kế hoạch bảo trì năm 2018 đã được giao.

Nguồn: Tổng cục ĐBVN.

Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 7
Hôm nay : 491
Hôm qua : 771
Tháng 05 : 34.672
Năm 2020 : 173.892