Cục QLĐB I tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 19/5, tại Hà Nội, Cục QLĐB I đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Đồng chí Nguyễn Văn Huyện, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Trần Hưng Hà, Bí Thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLĐB I cho biết: Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, sự giúp đỡ có hiệu quả của Đảng ủy Bộ GTVT, Tổng cục ĐBVN để Đảng ủy Cục Quản lý đường bộ I hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Cục đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị triển khai thành công bước đầu đề án đổi mới bảo trì đường bộ, trong đó tổ chức bộ máy từ Cục tới các Chi cục đã cơ bản ổn định phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông đường bộ trên địa bàn; chất lượng công tác bảo trì từng bước được nâng lên trong đó đặc biệt là công tác bảo dưỡng thường xuyên có sự thay đổi căn bản từ khâu lựa chọn nhà thầu (chuyển từ hình thức đặt hàng sang hình thức đấu thầu), đến chất lượng thực hiện, với việc áp dụng máy móc thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, bảo trì đã làm bộ mặt công tác bảo dưỡng thường xuyên thay đổi mạnh mẽ từ nội dung và hình thức.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt nhiệm kỳ 2015 -2020 là đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn giao thông, tập trung xử các bất cập về an toàn giao thông, Cục đã tập trung xử lý xong toàn bộ điểm đen về tai nạn giao thông trên địa bàn Cục với 59 điểm đen, 102 điểm tiềm ẩn TNGT. Đã triển khai đồng loạt các giải pháp nâng cao an toàn giao thông như xây dựng các đường cứu nạn, áp dụng công nghệ mới như tường lốp, hộ lan con xoay, lắp đặt hệ thống đèn cảnh báo…nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Đồng thời, từng bước thể hiện vai trò quản lý nhà nước đối với hệ thống quốc lộ ủy quyền quản lý thông qua việc kiểm tra, giám sát chất lượng công tác bảo trì định kỳ và đột xuất, thẩm tra phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành, phê duyệt giá sản phẩm dịch vụ công ích; thể hiện mạnh mẽ vai trò quản lý nhà nước đối với các dự án PPP trên địa bàn thông qua việc giám sát chất lượng bảo trì, giám sát doanh thu thu phí, tham gia thỏa thuận kinh phí duy tu hàng năm.

Đồng chí Trần Hưng Hà, Bí Thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLĐB I phát biểu tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ, chất lượng sinh hoạt Chi bộ đã được cải thiện rõ nét cả về hình thức và nội dung, trong đó về hình thức 100% Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt định kỳ đúng thời gian quy định, đảng viên để mở sổ và ghi chép đầy đủ, rõ ràng; về nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng đã bám sát vào các định hướng sinh hoạt do Đảng ủy cấp trên giao, đồng thời các nội dung sinh hoạt đều bám sát vào các nhiệm vụ chính trị của đơn vị không hình thức.

Công tác chính trị tư tưởng được các cấp ủy đảng chú trọng, tăng cường; Đảng bộ đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với NQTW4, khóa XII: Nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng về ý nghĩa, trách nhiệm được nâng lên, góp phần cảnh báo, nhắc nhở và ngăn chặn có hiệu quả hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực; kỷ cương, kỷ luật được giữ vững, góp phần quan trọng vào việc xây dựng các tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, củng cố lòng tin của quần chúng đối với Đảng, đồng thời đã phát hiện các thiếu sót, khuyết điểm của một số tổ chức đảng, đảng viên để uốn nắn, khắc phục kịp thời.

Công tác dân vận được quan tâm, các đoàn thể chính trị xã hội Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh hoạt động có hiệu quả tạo hiệu ứng lan tỏa góp phần tạo không khí vui tươi, đầm ấm, đoàn kết trong toàn cơ quan, đơn vị.

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Cục sẽ tăng cường xây dựng, củng cố các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tổ chức và cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát và lãnh đạo các đoàn thể. Các tổ chức đảng trực thuộc phát huy vai trò hạt nhân chính trị để lãnh đạo xây dựng cơ quan vững mạnh, thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phấn đấu xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, xứng đáng với vai trò quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.

Đảng bộ tiếp tục kế thừa, phát triển các kết quả đạt được của việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Cục QLĐB I khóa I, nhiệm kỳ 2015-2020, tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng bộ đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”. Phấn đấu, Đảng bộ: hàng năm đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; 100% các chi bộ trực thuộc đạt "Hoàn thành tốt nhiệm vụ"; trong đó 20% số chi bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh”; 100% đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó 20% đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trọng tâm là xây dựng cấp ủy các cấp thực sự là trung tâm đoàn kết, lãnh đạo xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đảng ủy Cục sẽ tăng cường xây dựng, củng cố các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tổ chức và cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát và lãnh đạo các đoàn thể. Các tổ chức đảng trực thuộc phát huy vai trò hạt nhân chính trị để lãnh đạo xây dựng cơ quan vững mạnh, thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phấn đấu xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, xứng đáng với vai trò tham mưu về chất lượng cho Tổng cục ĐBVN.

Đồng thời, khắc phục những hạn chế, thiếu sót về nhận thức và hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT về công tác kiểm tra, giám sát; xác định quan điểm công tác kiểm tra, giám sát cần kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là chính với phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, đề cao việc phòng ngừa, phát hiện sai phạm, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các vi phạm; 

Thường xuyên quán triệt cho cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò công tác dân vận; tổ chức học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của TW, Đảng ủy cấp trên về công tác dân vận; chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề về công tác dân vận; Triển khai có hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, sửa đổi lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện dân chủ trong công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, tài sản và chế độ chính sách cán bộ trong các cơ quan, đơn vị; Phân công cấp ủy phụ trách công tác dân vận; phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong công tác dân vận; kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân ở cơ sở, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ; ….

Toàn cảnh Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Huyện, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN đánh giá cao kết quả mà Đảng ủy Cục QLĐBI đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Cục QLĐB I đã làm tốt vai trò quản lý nhà nước về giao thông đường bộ, làm tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông cũng như lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác sửa chữa thường xuyên và duy tu bảo dưỡng hệ thống quốc lộ do Cục quản lý. Công tác xây dựng đảng, triển khai nghị quyết, chấp hành nghị quyết cấp trên Cục đã thực hiện nghiêm túc, công tác dân vận, chăm lo đời sống cán bộ, công chức, người lao động luôn được quan tâm sâu sát, thể hiện vai trò của người đứng đầu đã làm rất tốt.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Văn Huyện yêu cầu Cục tập trung lãnh đạo xây dựng bộ máy cơ quan vận hành thông suốt, hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tình hình mới. Tiếp tục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện cải cách hành chính; xây dựng người cán bộ công chức thực sự là  “công bộc” của dân, kịp thời xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định của cơ quan, có cơ chế để kiểm tra, giám sát việc thực hiện, chống quan liêu, phiền hà. Quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng tác phong, lề lối làm việc khoa học cho cán bộ, công chức và người lao động. Tăng cường phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên.

Phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên phát huy tính tiên phong gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, không ngừng học tập nâng cao kiến thức chuyên môn; tư tưởng chính trị vững vàng, hăng say công tác nhằm đưa Đảng bộ Cục Quản lý đường bộ I ngày càng phát triển, giữ vững danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt Đại hội.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã tín nhiệm và bầu ra 15 đồng chí đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. 

Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 7
Hôm nay : 1.144
Hôm qua : 2.579
Tháng 11 : 31.605
Năm 2020 : 460.560