Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; ngày Đại dương thế giới năm 2021

Tổng cục ĐBVN vừa có Công văn đề nghị các đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; ngày Đại dương thế giới năm 2021.

Ảnh minh họa.

Ngày Đại dương thế giới (ngày 08/6 hằng năm) do Liên Hợp quốc thông qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương. Chủ đề của Ngày Đại dương Thế giới năm 2021 “Đại dương: Sự sống và sinh kế” với thông điệp làm nổi bật sự đa dạng hệ sinh thái biển, lan tỏa ý nghĩa của đại dương đối với hoạt động sinh kế của con người và nguồn sống của các loài sinh vật trên Trái Đất. 

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2021 có chủ đề “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển Việt Nam”. Đây là một trong những mục tiêu đặt ra nhằm cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Để hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, ngày Đại dương thế giới năm 2021, Bộ Giao thông vận tải đã có công văn số 5187/BGTVT-MT ngày 03/6/2021 gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, ngày Đại dương thế giới năm 2021.

Triển khai thực hiện công văn số 5187/BGTVT-MT ngày 03/6/2021 của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế tại thời điểm tổ chức để triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm sau:

1.Tập trung tổ chức thông tin, tuyên truyền toàn diện các vấn đề liên quan đến biển, đảo (theo Hướng dẫn số 01-HD/BTGTW ngày 08/02/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2021), bao gồm: 

2. Tuyên truyền về các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế; 

3. Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; 

4. Bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển; 

5. Đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế biển; 

6. Chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định; 

7. Hợp tác quốc tế về những lĩnh vực liên quan đến biển, đảo. 

Từ ngày 01/6 đến ngày 15/6/2021 đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, ngày Đại dương thế giới năm 2021 trên cơ sở phù hợp với quy định hiện hành về phòng, chống dịch, trong đó tập trung vào những hoạt động cụ thể sau: 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, ngày Đại dương thế giới theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng (Khẩu hiệu tuyên truyền về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, ngày Đại dương thế giới năm 2021 tại Phụ lục kèm theo). 

Sáng tạo, mạnh dạn đổi mới trong các phương thức truyền thông, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ, kết hợp các kênh thông tin, hình thức trực tuyến, mạng xã hội nhằm truyền thông, tuyên truyền cho các nội dung, tư liệu và các hoạt động ý nghĩa, thiết thực. 

Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu (khuyến khích sử dụng các vật liệu thân thiện môi trường) tại trụ sở cơ quan làm việc, nơi công cộng nhằm tuyên truyền cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền, nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế biển và hải đảo. 

Khuyến khích tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm theo hình thức trực tuyến về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng phát triển bền vững và quản lý thống nhất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải, rác thải nhựa ven biển và trên các hải đảo, khuyến khích tổ chức khởi công, xây dựng, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng. 

Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 9
Hôm nay : 2.093
Hôm qua : 6.467
Tháng 06 : 124.418
Năm 2021 : 881.477