Tổng cục ĐBVN thông báo danh mục tài liệu tham khảo các môn thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức năm 2018

 Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa thông báo Danh mục tài liệu tham khảo các môn thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức năm 2018 như sau:

I. Môn kiến thức chung:

 

 

1. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

2. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015;

3. Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức;

4. Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

5. Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

6. Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng, một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

7. Quyết định số 35/2018/QĐ-TTg ngày 14/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải;

8. Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

9. Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức;

10. Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

11. Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên ban hành kèm theo Quyết định số 2721/QĐ-BNV ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

II. Môn ngoại ngữ

1. Vị trí chuyên viên: Thi tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014.

2. Vị trí cán sự và vị trí kế toán viên trung cấp: Thi tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014.

III. Môn tin học

1. Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản;

2. Hệ điều hành Windows 7 và XP;

3. Microsoft Word 2010;

4. Microsoft Excel 2010;

5. Microsoft PowerPoint 2010;

6. Internet và thư điện tử (Email) 2010.

Tác giả: Khánh Hồng
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 5.846
Hôm qua : 6.193
Tháng 04 : 129.767
Năm 2021 : 503.593