Trung tâm Truyền thông và Thông tin Đường bộ

I. Vị trí, chức năng

Trung tâm Truyền thông và Thông tin đường bộ (sau đây viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thực hiện chức năng truyền thông và tổ chức quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ.

Trung tâm thực hiện chế độ tự chủ, chịu trách nhiệm về tài chính; có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản giao dịch theo quy định của pháp luật và có trụ sở đóng tại Thành phố Hà Nội.

Trung tâm có tên giao dịch bằng tiếng Anh: Road Information and Communications Center (viết tắt là RICC)

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng trình Tổng Cục trưởng ban hành hoặc để Tổng Cục trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, đề án, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trong phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục.

2. Về quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin.

a, Chủ trì xây dựng, quản lý, vận hành và hướng dẫn sử dụng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và truyền thông, hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu điện tử của Tổng cục.

b, Tổ chức thiết kế, lắp đặt hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của Tổng cục; Quản trị mạng nội bộ, mạng diện rộng của Tổng cục; là đầu mối kỹ thuật kết nối với mạng thông tin của Bộ GTVT và các tổ chức khác có liên quan.

c, Thực hiện nâng cấp, bảo trì, sửa chữa, khắc phục các sự cố kỹ thuật của máy tính, thiết bị ngoại vi, mạng nội bộ của cơ quan Tổng cục và mạng diện rộng của Tổng cục, bảo đảm sự hoạt động liên tục thông suốt của hệ thống;

d, Chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Tổng cục và các tổ chức có liên quan thực hiện công tác an toàn dữ liệu của Tổng cục.

3. Về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu:

a, Triển khai các đề án ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành;

b, Thẩm tra, cho ý kiến về kỹ thuật, công nghệ đối với chủ trương đầu tư các dự án công nghệ thông tin của Tổng cục;

c, Thẩm định về kỹ thuật, công nghệ, phương án đảm bảo an toàn thông tin đối với các đề án, dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục;

d, Hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục;

đ, Tổ chức xây dựng, thuê, mua, hướng dẫn sử dụng các phần mềm phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin của Tổng cục theo quy định của pháp luật và phân công của Tổng Cục trưởng;

e, Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc xây dựng và tích hợp cơ sở dữ liệu về các lĩnh vực thuôc phạm vi quản lý của Tổng cục, bao gồm cả công tác lưu trữ, xử lý, quản lý, kiểm soát việc khai thác nguồn thông tin phục vụ yêu cầu quản lý.

4. Về công tác truyền thông chuyên ngành

a, Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm về thông tin – truyền thông cho công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị thuộc Tổng cục; giới thiệu những thành tựu, kết quả nghiên cứu khoa học, các giải pháp, công nghệ, mô hình, điển hình tiên tiến;

b, Phát hành định kỳ ấn phẩm in “Tạp chí Đường bộ” theo đúng tôn chỉ mục đích trong giấy phép xuất bản; xây dựng, cập nhật và duy trì ấn phẩm Tạp chí điện tử qua tên miền “duongbo.vn”;

c, Cập nhật và duy trì thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Đường bộ Việt Nam qua tên miền “drvn.gov.vn” để phục vụ công tác quản lý nhà nước của Tổng cục;

d, Cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền về hoạt động quản lý nhà nước giao thông vận tải đường bộ;

đ, Tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Tổng cục các thông tin về chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước và quốc tế;

e, Thực hiện các dịch vụ về thông tin, truyền thông chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ; thực hiện chế bản, in ấn, giới thiệu, quảng cáo; tổ chức các sự kiện, hội thảo theo quy định của pháp luật;

g, Thực hiện các nhiệm vụ tư vấn về lĩnh vực truyền thông, thông tin vao gồm: Lập, quản lý dự án, đấu thầu, khảo sát thiết kế, giám sát các dự án.

5. Bảo đảm kỹ thuật cho việc cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục; hỗ trợ về kỹ thuật và chuyên môn về truyền thông cho các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục.

6. Quản lý viên chức, người lao động, tài sản, tài chính của Trung tâm; thực hiện các chế độ chính sách cho viên chức, người lao động theo quy định hiện hành.

7. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Tổng Cục trưởng giao và theo quy định của pháp luật.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng

2. Tổ Công nghệ thông tin và Kỹ thuật

3. Tổ truyền thông báo chí