Dự thảo

Dự thảo Viêt Nam "Nhũ tương nhựa đường kiềm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử"

Lĩnh vực: GTVT

Cơ quan soạn thảo: Tổng cục ĐBVN

Ngày bắt đầu: 04/08/2021

Ngày kết thúc: 11/08/2021

Số lượt xem: 73

Góp ý: 0

Ngày 4/8, Tổng cục ĐBVN vừa có văn bản về việc góp ý ự thảo Viêt Nam "Nhũ tương nhựa đường kiềm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử".


Tổng cục ĐBVN kính đề nghị các đơn vị liên quan/chuyên gia nghiên cứu tiêu chuẩn cơ sở có ý kiến gửi Tổng cục ĐBVN (qua Vụ Khoa học công nghệ - Môi trường và hợp tác quốc tế), đồng thời qua email longdt.drvn@mot.gov.vn trước ngày 12/8 để có sơ sở xem xét và triển khai các bước tiếp theo.

Văn bản dự thảo mới