Dự thảo

Giao thức truyền dữ liệu hình ảnh từ camera về máy chủ của Tổng cục ĐBVN

Ngày bắt đầu: 29/04/2021

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 285

Góp ý: 0

Tổng cục ĐBVN vừa công bố dự thảo giao thức truyền dữ liệu hình ảnh từ các phương tiện vận tải về máy chủ của đơn vị.


Giao thức truyền hình ảnh được từ camera về máy chủ được lưu tại đây

Văn bản dự thảo mới