Dự thảo

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2013

Lĩnh vực: Vận tải

Cơ quan soạn thảo: Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Cơ quan thẩm tra: Bộ Giao thông vận tải

Ngày bắt đầu: 22/05/2020

Ngày kết thúc: 22/06/2020

Số lượt xem: 356

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới