Dự thảo

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Lĩnh vực: Vận tải

Cơ quan soạn thảo: Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Cơ quan thẩm tra: Bộ Giao thông vận tải

Ngày bắt đầu: 15/06/2020

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 521

Góp ý: 0

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Văn bản dự thảo mới