Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of Viet Nam

  • :
  • :
Chất lượng là vấn đề sống còn
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 12 hồ sơ thủ tục hành chính
Mã số Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1.001087 Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác Bộ Giao thông vận tải Khu Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải Kết cấu hạ tầng Toàn trình
1.001035 Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý Bộ Giao thông vận tải Khu Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải Kết cấu hạ tầng Toàn trình
1.001075 Chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ đối với hệ thống quốc lộ đang khai thác Bộ Giao thông vận tải Cục Đường cao tốc Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải Kết cấu hạ tầng DVCCTT
2.001919 Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác Bộ Giao thông vận tải Cục ĐBVN, Khu QLĐB, Sở GTVT Kết cấu hạ tầng Toàn trình
2.001915 Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ KCHTGT ĐB của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT Bộ Giao thông vận tải Bộ GTVT, Cục ĐBVN, Cục ĐCTVN, Khu QLĐB, Sở GTVT Kết cấu hạ tầng Toàn trình
2.001963 Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải Bộ Giao thông vận tải Khu QLĐB, Sở GTVT Kết cấu hạ tầng Toàn trình
1.002798 Phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc Bộ Giao thông vận tải Cục ĐBVN, UBND tỉnh Kết cấu hạ tầng Toàn trình
1.001061 Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ Bộ Giao thông vận tải Khu QLĐB, Sở GTVT Kết cấu hạ tầng Toàn trình
1.001046 Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông nút giao đấu nối vào quốc lộ Bộ Giao thông vận tải Cục ĐBVN, Khu QLĐB, Sở GTVT Kết cấu hạ tầng Toàn trình
1.000583 Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ Bộ Giao thông vận tải Cục ĐBVN, UBND tỉnh, Sở GTVT Kết cấu hạ tầng Toàn trình
1.000314 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ Bộ Giao thông vận tải Cục ĐBVN, UBND tỉnh, Sở GTVT Kết cấu hạ tầng DVCCTT
2.001921 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải Bộ Giao thông vận tải Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường cao tốc Việt Nam Kết cấu hạ tầng DVCCTT