Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of VietNam

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 34 hồ sơ thủ tục hành chính
Mã số Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1.002883 Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Bộ Giao thông vận tải Cục ĐBVN, Sở GTVT Vận tải Đã có hiệu lực
1.002889 Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Bộ Giao thông vận tải Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Vận tải Đã có hiệu lực
1.010712 Ngừng hoạt động tuyến, ngừng hoạt động của phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc Bộ Giao thông vận tải Cục ĐBVN, Sở GTVT Vận tải Đã có hiệu lực
1.002325 Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc Bộ Giao thông vận tải Cục ĐBVN, Sở GTVT Vận tải Đã có hiệu lực
1.002334 Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc Bộ Giao thông vận tải Cục ĐBVN, Sở GTVT Vận tải Đã có hiệu lực
1.002357 Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc loại A, B, C, E, F, G cho phương tiện của Việt Nam Bộ Giao thông vận tải Cục ĐBVN, Sở GTVT Vận tải Đã có hiệu lực
2.001034 Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc loại A, B, C, E, F, G cho phương tiện của Việt Nam Bộ Giao thông vận tải Cục ĐBVN, Sở GTVT Vận tải Đã có hiệu lực
1.002852 Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào Bộ Giao thông vận tải Cục ĐBVN, Sở GTVT Vận tải Đã có hiệu lực
1.002856 Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào Bộ Giao thông vận tải Cục ĐBVN, Sở GTVT Vận tải Đã có hiệu lực
1.002859 Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào Bộ Giao thông vận tải Cục ĐBVN, Sở GTVT Vận tải Đã có hiệu lực
1.002861 Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào Bộ Giao thông vận tải Cục ĐBVN, Sở GTVT Vận tải Đã có hiệu lực
1.010711 Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia Bộ Giao thông vận tải Cục ĐBVN, Sở GTVT Vận tải Đã có hiệu lực
1.002869 Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia Bộ Giao thông vận tải Cục ĐBVN, Sở GTVT Vận tải Đã có hiệu lực
1.002877 Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia Bộ Giao thông vận tải Cục ĐBVN, Sở GTVT Vận tải Đã có hiệu lực
1.001023 Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia Bộ Giao thông vận tải Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Vận tải Đã có hiệu lực
1.002381 Giới thiệu đề nghị cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc loại D cho phương tiện của Việt Nam Bộ Giao thông vận tải Cục Đường bộ Việt Nam Vận tải Đã có hiệu lực
1.002374 Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc loại D cho phương tiện của Trung Quốc Bộ Giao thông vận tải Cục Đường bộ Việt Nam Vận tải Đã có hiệu lực
1.010705 Cấp lại Giấy phép liên vận ASEAN Bộ Giao thông vận tải Cục Đường bộ Việt Nam Vận tải Đã có hiệu lực
1.010704 Cấp Giấy phép liên vận ASEAN Bộ Giao thông vận tải Cục Đường bộ Việt Nam Vận tải Đã có hiệu lực
1.010703 Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN Bộ Giao thông vận tải Cục Đường bộ Việt Nam Vận tải Đã có hiệu lực
1.010702 Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN Bộ Giao thông vận tải Cục Đường bộ Việt Nam Vận tải Đã có hiệu lực
1.002805 Cấp lại Giấy phép liên vận GMS hoặc sổ TAD Bộ Giao thông vận tải Cục Đường bộ Việt Nam Vận tải Đã có hiệu lực
1.002817 Cấp Giấy phép liên vận GMS hoặc sổ TAD Bộ Giao thông vận tải Cục Đường bộ Việt Nam Vận tải Đã có hiệu lực
1.002823 Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS Bộ Giao thông vận tải Cục Đường bộ Việt Nam Vận tải Đã có hiệu lực
1.002829 Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS Bộ Giao thông vận tải Cục Đường bộ Việt Nam Vận tải Đã có hiệu lực
1.002836 Điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Lào Bộ Giao thông vận tải Cục Đường bộ Việt Nam Vận tải Đã có hiệu lực
1.002838 Ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện hoạt động trên tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Lào Bộ Giao thông vận tải Cục Dường bộ Việt Nam Vận tải Đã có hiệu lực
1.002842 Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Lào Bộ Giao thông vận tải Cục Đường bộ Việt Nam Vận tải Đã có hiệu lực
1.002847 Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Lào Bộ Giao thông vận tải Cục Đường bộ Việt Nam Vận tải Đã có hiệu lực
1.000318 Ngừng khai thác tuyến, điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô giữa Việt Nam và Campuchia Bộ Giao thông vận tải Cục Đường bộ Việt Nam Vận tải Đã có hiệu lực
2.000118 Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Campuchia Bộ Giao thông vận tải Cục Đường bộ Việt Nam Vận tải Đã có hiệu lực
1.000321 Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô giữa Việt Nam và Campuchia Bộ Giao thông vận tải Cục Đường bộ Việt Nam Vận tải Đã có hiệu lực
1.010706 Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia Bộ Giao thông vận tải Cục Đường bộ Việt Nam Vận tải Đã có hiệu lực
1.000302 Cấp Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Campuchia Bộ Giao thông vận tải Cục Đường bộ Việt Nam Vận tải Đã có hiệu lực