Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of VietNam

Cơ cấu tổ chức cục đường bộ Việt Nam

Cơ quan quản lý khu vực

(Các khu quản lý đường bộ)