Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of Viet Nam

  • :
  • :
Chất lượng là vấn đề sống còn
Cục Đường bộ Việt Nam thông tin hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy
Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành các văn bản: số 1221/CĐBVN-QLVT,PT&NL ngày 29/02/2024; số 1505/CĐBVN-QLVT,PT&NL ngày 12/3/2024 về thông tin hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy tại Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 70/TB-TCĐBVN ngày 15/4/2022 đối với sản phẩm Thiết bị giám ...
Đọc thêm

Chuyên mục