Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of Viet Nam

  • :
  • :
Chất lượng là vấn đề sống còn
Nguyễn Mạnh Thắng

Nguyễn Mạnh Thắng

Chức vụ: Phó Cục Trưởng

Thư ký: Phạm Khắc Huy 

Điện thoại: 024. 2220 2206 

Email: HuyPK@moit.gov.vn

Chuyên mục