Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of VietNam

Dự thảo Đề án tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong lĩnh vực đường bộ giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày bắt đầu: 13/12/2023

Ngày kết thúc: 23/12/2023

Số lượt xem: 154

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu

Chuyên mục