Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of Viet Nam

  • :
  • :
Chất lượng là vấn đề sống còn
Dự thảo Đề án tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong lĩnh vực đường bộ giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày bắt đầu: 13/12/2023

Ngày kết thúc: 23/12/2023

Số lượt xem: 286

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu

Chuyên mục