Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of Viet Nam

  • :
  • :
Chất lượng là vấn đề sống còn
Khảo sát hiện trạng về số lượng, cơ cấu đội ngũ viên chức phục vụ xây dựng Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức ngành GTVT

Ngày bắt đầu: 13/12/2023

Ngày kết thúc: 30/12/2023

Số lượt xem: 156

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu

Chuyên mục